Dnes je 21.4.2015 // Svátek má Alexandra
O firmě ...

 

O firmě

Hlavní ?inností na?í firmy je pronájem voz? Multicar pro letní a zimní údr?bu v?etn? nástaveb a servisu. Na?imi hlavními zákazníky jsou velká m?sta, malé obce i soukromníci, kte?í provád?jí celoro?ní údr?bu komunikací, chodník? a ve?ejných prostranství. Bli??í informace o pronájmu získáte na ?íslech 602 484 847 - Tomá? jedli?ka a 602 469 800 - Milan Jedli?ka

Dal?í sou?ástí je servis a prodej náhradních díl? - vyu?ijte sou?asných p?íznivých cen a slev!

Spole?nost M-JVK s.r.o. vznikla v roce 1992 a od prvopo?átku se výhradn? soust?edila na opravy a distribuci náhradních díl? pro vozidla MULTICAR.

Zku?enosti z této oblasti se zúro?ily v následujících letech p?i prodeji nových vozidel a p?ídavné techniky této zna?ky na ?eském trhu. V sou?asnosti obhospoda?ujeme zákazníky v celé republice a to jak v komunální tak ve stavební oblasti. Vyvá?enosti ceny k vyu?itelnému výkonu pat?í vozidla MULTICAR nejprodávan?j?ím ve své kategorii. Díky mobilní servisní slu?b? jsme schopni zaru?it kvalitu poskytovaných slu?eb i na tomto rozlehlém území. Na základ? dlouholetých zku?eností jsou na?i pracovníci schopni Vám být nápomocni p?i ?e?ení va?ich po?adavk? a pot?eb ať ji? p?i po?ízení této techniky tak i p?i jejím následném vyu?ívání. Nejd?le?it?j?ím cílem celého kolektivu pracovník? na?í spole?nosti je Va?e spokojenost po celou dobu ?ivotnosti této techniky.

Od ledna 2014 p?ijmeme mechaniky, zam??ení na elektro výhodou. V p?ípad? zájmu volejte 602 687 723.


.Novinky

21.01.2015
Multicar M-31 nyní v nabídce M-JVK
linka
26.11.2014
Nabídka pronájmu techniky zima 2014
linka
Další novinky: 1

foto

21.01.2015
Multicar M-31 nyní v nabídce M-JVK

Vážení zákazníci,

v novém roce 2015 rozši?ujeme nabídku vozidel Multicar o nový p?ír?stek model M-31. 

První prodeje t?chto stroj? již byly realizovány s AVE ?áslav a AVE Nejdek.

Bližší informace na Tel.: 602 484 847 a v sekci Modely

 

web created by Laureones Design Studio